Artykuły

Ogłoszenie o konkursie na Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza PKS Włodawa Sp. z o.o. ogłasza nabór w trybie konkursowym na stanowisko Prezesa Zarządu PKS Włodawa Sp. z o.o.

 

Promocja

PKS WŁODAWA

 

NAJTANIEJ WE WŁODAWIE

WYMIANA 4 OPON Z WYWAŻENIEM

TYLKO 30 ZŁ

 

Ul. Żołnierzy WiN 14

Czynne: poniedz. - piątek w godz. 900 - 1700

soboty w godz. 800 - 1500

Promocja

 UWAGA UCZNIOWIE I STUDENCI

W ZWIĄZKU Z FERIAMI ZIMOWYMI

PKS WŁODAWA SPÓŁKA Z O.O WE WŁODAWIE

WPROWADZA PROMOCJĘ NA PRZEJAZD

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

NA TRASIE WŁODAWA – LUBLIN I LUBLIN – WŁODAWA.

CENA BILETU 60% WARTOŚCI BILETU NORMALNEGO.

40% ZNIŻKI.

WYJAZDY Z WŁODAWY O GODZ. 5:00. 6:30, 7:30

ORAZ W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ O GODZ. 9:00

WYJAZDY Z LUBLINA-DWORZEC GŁÓWNY STAN. NR 5

GODZ. 9:30, 12:00, 15:30

ORAZ OD PIĄTKU DO PONIEDZIAŁKU O GODZ.20:00

PROMOCJA OBOWIĄZUJE W MIESIĄCU LUTYM 2015

 

ZAPRASZAMY O KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

 

Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie pojazdów na 2015r.

Niestety Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych, ale <a href="images/oferty_ubezpieczenie_2015.pdf">tutaj</a> możesz zobaczyć ten plik! Pobierz ogłoszenie

Ogłoszenie rokowań sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej

O G Ł O S Z E N I E
PKS Włodawa Sp. z o. o.
ul. Żołnierzy WiN 14, 22-200 Włodawa


OGŁASZA
rokowania w przedmiocie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej
.

Nieruchomość złożona jest z działek o numerach ewidencyjnych 50/10; 50/11; 50/12 i 50/13 o łącznej powierzchni 1,7763 ha będąca w wieczystym użytkowaniu do 5 grudnia 2089 roku posiadającą księgę wieczystą Nr LU1W/00008716/8 wraz ze stanowiącymi własność PKS Włodawa Spółka z o. o. budynkami, budowlami i urządzeniami:
1. Działka nr 50/10 o powierzchni 0,8174ha
◦ budynek stacji transformatorowej o pow. użytk. 22,84 m2,
◦ budynek akumulatorowni i warsztatu naprawy ogumienia o pow. użytk. 244 m2,
◦ budynek magazyn farb i lakierów o pow. użytk. 15 m2,
2. Działka nr 50/11 o powierzchni 0,4411 ha
◦ budynek stacji paliw i wiata – pow. użytk. budynku 58 m2,
◦ zbiorniki podziemne na paliwa płynne,
3. Działka nr 50/12 o powierzchni 0,2589 ha – niezabudowana
4. Działka nr 50/12 o powierzchni 0,2589 ha – niezabudowana
   PKS Włodawa Spółka z o. o. dopuszcza możliwość zakupu każdej z działek oddzielnie.
   Z wyceną wartości poszczególnych działek można zapoznać się w siedzibie Spółki we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 14.
   Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustalana jest przez Starostwo Powiatowe we Włodawie na podstawie corocznej informacji.
   W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą zaliczkę w wysokości :
   139.600 złotych – w przypadku złożenia zgłoszenia do udziału w rokowaniach w przedmiocie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości złożonej łącznie z działek o numerach ewidencyjnych 50/10, 50/11, 50/12 i 50/13 wraz z prawem własności budynków i budowli i urządzeń, położonej we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN14,
lub:

  •  29.600 złotych - w przypadku złożenia zgłoszenia do udziału w rokowaniach w przedmiocie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości złożonej z działki o numerze ewidencyjnym 50/10, wraz z prawem własności budynków i budowli i urządzeń, położonej we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN14,
  • 100.000 złotych - w przypadku złożenia zgłoszenia do udziału w rokowaniach w przedmiocie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości złożonej z działki o numerze ewidencyjnym 50/11, wraz z prawem własności budynków i budowli i urządzeń, położonej we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN14,
  • 5.000 złotych - w przypadku złożenia zgłoszenia do udziału w rokowaniach w przedmiocie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości złożonej z działki o numerze ewidencyjnym 50/12, wraz z prawem własności budynków i budowli i urządzeń, położonej we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN14,
  • 5.000 złotych - w przypadku złożenia zgłoszenia do udziału w rokowaniach w przedmiocie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości złożonej z działki o numerze ewidencyjnym 50/13, wraz z prawem własności budynków i budowli i urządzeń, położonej we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN14,

oraz złożą pisemne zgłoszenie zgodnie ze wzorem zawartym w „Regulaminie Rokowań nieruchomości PKS we Włodawie”, w przedmiocie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: działek o numerach ewidencyjnych 50/10; 50/11; 50/12 i 50/13 o łącznej powierzchni 1,7763 ha będąca w wieczystym użytkowaniu do 5 grudnia 2089 roku posiadającą księgę wieczystą Nr LU1W/00008716/8 wraz ze stanowiącymi własność budynkami, budowlami i urządzeniami”, z dnia 23 września 2014 roku, który można pobrać ze strony internetowej www .pkswlodawa.pl lub w sekretariacie Zarządu – oznaczony jako „Regulamin rokowań nieruchomości PKS we Włodawie”.
   Rokowania będą przeprowadzone zgodnie z w/w „Regulaminem rokowań nieruchomości PKS we Włodawie”. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień danego „Regulaminu rokowań nieruchomości PKS we Włodawie”.

   Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 14 bądź przesyłać listem poleconym w terminie do dnia 10 listopada 2014 roku (decyduje data wpływu do PKS Włodawa Spółka z o. o.) z dopiskiem „Rokowania w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 14”.
   W tymże terminie należy również wpłacić zaliczkę w pieniądzu w formie przelewu na konto PKS Włodawa w Banku Spółdzielczym we Włodawie, rachunek nr : 66 8042 0006 0550 1993 2000 0010 z dopiskiem "Zaliczka na rokowania – Włodawa – Żołnierzy WiN 14". Terminem wpłacenia zaliczki jest termin wpływu środków na konto ogłaszającego rokowania.
1. Zgłoszenia w języku polskim muszą być złożone w zaklejonej kopercie z wyraźnym oznaczeniem zgłaszającego i dopiskiem „Rokowania na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 14”.
2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 12 listopada 2014 roku o godzinie 12:00 w pokoju nr 101, w siedzibie Zarządu Spółki.
3. Złożenie jednego zgłoszenia wystarcza do odbycia rokowań.
4. Zgłoszenie stanowi ofertę zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zgodnej z treścią „Regulaminu rokowań nieruchomości PKS we Włodawie”.
5. Wpłacenie zaliczki bez złożenia zgłoszenia oznacza złożenie oferty zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży użytkowania wieczystego zgodnej z treścią „Regulaminu rokowań nieruchomości PKS we Włodawie”.
6. Wybrany nabywca obowiązany jest zapłacić całość ceny (pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę) w terminie 5 dni od zakończenia rokowań i powiadomieniu o ustaleniu nabywcy oraz stawić się do zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budowli i urządzeń w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie (nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia zapłacenia ceny) i miejscu pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości zaliczki.
7. Zaliczka złożona przez zgłaszających, których zgłoszenia nie zostaną wybrane, bądź zostaną odrzucone będzie zwrócona przelewem na konto pisemnie wskazane przez zgłaszającego nie później niż w terminie 10 dni od daty zakończenia rokowań.
8. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
9. Poprzez złożenie zgłoszenia lub wpłacenie zaliczki Spółka i zgłaszający w zakresie wynikającym z danego „Regulaminu rokowań nieruchomości PKS we Włodawie” zawierają umowę o prowadzeniu rokowań, której treść stanowi odpowiedni Regulamin, zgłoszenie, dokumenty dołączone do zgłoszenia lub złożone odrębnie przez zgłaszającego dla określonej nieruchomości.
10.Nieruchomości można obejrzeć oraz uzyskać wgląd w dokumentację po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie zarządu we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 14, tel. (82) 5724030.

Dokumenty do pobrania:

-Ogłoszenie o sprzedaży - Kliknij aby pobrać

-Regulamin rokowań - Kliknij aby pobrać

-Zgłoszenie do rokowań - Kliknij aby pobrać